miejskakarta.pl


Regulamin

§ 1. DEFINICJE

 

 1. Regulamin – niniejszy dokumenty, stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730),

 2. Organizator - nGroup System Sp. z o.o., ul. Malików 150d; 25-639 Kielce, NIP: 9591926129, REGON: 260468463, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000385149, kapitał zakładowy 5.000 zł,

 3. Użytkownik – osoba korzystająca z usług świadczonych przez Organizatora w ramach aplikacji,

 4. Aplikacja – bezpłatna aplikacja stanowiąca, do której prawa autorskie przysługują Organizatorowi przeznaczona do korzystania z usług poprzez urządzenia mobilne typu smartfon,

 5. Serwis internetowy – Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://miejskakarta.pl/, prowadzony przez Organizatora,

 6. Formularz Rejestracji – dostępny w Aplikacji formularz umożliwiający utworzenie Konta,

 7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Użytkownikowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane Użytkownika,

 8. Umowa – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Użytkownikiem na odległość, której przedmiotem są Usługi,

 9. Usługa – rodzaj funkcjonalności dostępnej poprzez Aplikację, stanowiącej przedmiot Umowy zawartej na zasadach przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 10. Karta – imienna karta Użytkownika wydawana w postaci wirtualnej w ramach Aplikacji, umożliwiająca korzystanie z ofert i innych usług dostępnych przez Aplikację,

 11. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Użytkownika na podany przez niego adres e-mail wiadomości dotyczących interesujących Użytkownika przestrzeni informacyjnych,

 12. Polityka prywatności – dokument określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych, będący spełnieniem obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,

 13. Siła wyższa - zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową, epidemią lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.

 14. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Aplikacji i Serwisu.

 1. Usługi świadczone przez Organizatora polegają na umożliwieniu Użytkownikowi:

 1. rejestrowania, posiadania i usuwania Konta,

 2. generowania wniosków o wydanie Karty i zmian na Karcie,

 3. aktywowania Karty,

 4. przeglądania i wykorzystywania ofert publikowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje użyteczności publicznej oraz partnerów prywatnych, którzy posiadają dostęp do systemu, na zasadach i w zakresie określonym przez partnerów,

 5. wskazywania i zgłaszania do moderacji atrakcji wraz z podaniem ich nazwy, opisu, kategorii i pozycji geograficznej,

 6. uczestniczenia w ankietach,

 7. subskrybowania i odbierania powiadomień z interesujących Użytkownika przestrzeni informacyjnych (np. kalendarz Prezydenta Miasta, rozkład jazdy MPK, lokalna pogoda, ogłoszenia itp.),

 8. korzystania z ewentualnych innych funkcjonalności i usług nie wymienionych wprost w niniejszym Regulaminie.

 1. Organizator udostępnia Aplikację Użytkownikom poprzez dystrybuowanie jej za pośrednictwem sklepów Google Play lub AppStore.

 1. Organizator dokłada najwyższej staranności przy realizacji świadczonych Usług.

 2. Do skutecznej realizacji Usług świadczonych w ramach Aplikacji niezbędne jest urządzenie mobilne spełniające następujące warunki techniczne:

 1. dostęp do sieci Internet,

 1. włączona obsługa Java Script,

 2. ekran dotykowy, umożliwiający poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,

 3. łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 1 mbit/s, upload 128 kbit/s,

 4. aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

 

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji i Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.

 1. Korzystanie jest całkowicie nieodpłatne i dobrowolne.

 2. Użytkownik nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Aplikacji, w tym w szczególności Użytkownik nie może:

 1. ingerować w treść i elementy graficzne,

 2. zamieszczać treści o charakterze bezprawnym,

 3. wprowadzać do Aplikacji szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.

 4. wykorzystywać Aplikacji do celów innych niż jego przeznaczenie.

 1. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.

 2. Podczas korzystania z Aplikacji Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta i korzystania z Karty.

 3. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Aplikacji danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

 4. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) są własnością Organizatora lub zostały użyte przez Organizatora za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej.

 5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), materiałów zamieszczonych w Aplikacji bez pisemnej zgody Organizatora albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej, z wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w ww. ustawie.

 6. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.

 7. Użytkownik ponosi wobec Organizatora oraz osób lub podmiotów trzecich odpowiedzialność za szkody związane z naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, jak również związane z nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem z Aplikacji i wynikające z tego problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu.

 8. Odpowiedzialność Użytkownika obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Organizatora oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z wyrządzeniem szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

§ 4. REJESTRACJA KONTA

 

 1. Konto rejestrowane jest za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu.

 2. Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta na czas nieokreślony, do czasu jego usunięcia przez Użytkownika lub przez Organizatora, co stanowi o rozwiązaniu umowy.

 3. Warunkiem przyjęcia wniosku o rejestrację Konta jest podanie przez Użytkownika danych obejmujących co najmniej: imię, nazwisko, nr PESEL, indywidualny adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy).

 4. Wniosek o rejestrację Konta jest jednoznaczny z żądaniem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

 5. O rejestracji Konta Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail.

 6. Dopuszcza się dodanie do konta niepełnoletnich dzieci Użytkownika z zastrzeżeniem podania danych analogicznie jak w przypadku Użytkownika.

 

§ 5. KONTO

 

 1. Za pośrednictwem Konta Organizator świadczy usługi Użytkownikom.

 2. Użytkownik może zalogować się na Konto za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu.

 3. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

 4. Warunkiem założenia Konta jest posiadanie przez Użytkownika unikatowego adresu poczty elektronicznej.

 5. Konto może zostać usunięte przez Organizatora w przypadku powtarzających się naruszeń przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

 6. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może:

  1. aktywować Status Mieszkańca,

  2. korzystać z innych usług świadczonych przez Organizatora lub partnerów,

  3. uzupełniać, prostować lub zmieniać dane osobowe,

  4. usunąć Konto.

 7. Konto dostępne jest 24 godziny na dobę. Organizator zastrzega możliwość przerwy w dostępie do Konta z przyczyn technicznych, w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji lub prac rozwojowych.

 

§ 6. AKTYWACJA STATUSU MIESZKAŃCA

 

 1. Status Mieszkańca może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania i rozliczająca podatek dochodowy we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym, która posiada zarejestrowane Konto.

 2. Weryfikacja uprawnienia odbywa się poprzez złożenia automatycznego zapytania do urzędu gminy, który zwraca informację, czy dana osoba jest zameldowana. Proces odbywa się poprzez systemy informatyczne Organizatora i urzędu gminy.

 3. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji Użytkownika w sposób opisany powyżej, konieczne jest przedłożenie jednego z poniższych aktualnych dokumentów:

  1. deklaracja podatkowa lub zeznanie podatkowe za ostatni okres rozliczeniowy o wysokości osiągniętego dochodu lub przychodu – oryginał, zdjęcie lub skan wypełnionej pierwszej strony formularza PIT, złożonego w jednym z urzędów skarbowych, zawierający prezentatę – pieczęć urzędu skarbowego lub – w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – wydruk lub zdjęcie pierwszej strony PIT oraz Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO),

  2. zaświadczenie potwierdzające zameldowanie,

  3. karta pobytu – w przypadku bycia obcokrajowcem,

  4. ważna legitymacja uczniowska z adresem zamieszkania,

  5. zaświadczenie z internatu o zamieszkiwaniu.

 4. Informacje o partnerach i ich ofercie będą umieszczane w Aplikacji lub Serwisie oraz przekazywane za pomocą poczty elektronicznej Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera.

 

§7. ROZWIĄZANIE UMOWY.

 

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika i Organizatora w każdym czasie.

 2. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z usługi poprzez usunięcie konta.

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:

  1. wskazania przez Użytkownika niekompletnych, nieprawidłowych lub fikcyjnych danych,

  2. istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania usług niezgodnie z ich celem (przeznaczeniem) lub też w sposób naruszający spójność systemu informatycznego,

  3. istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania usług świadczonych przez Sprzedawcę w sposób skutkujący utrudnieniami w swobodnym korzystaniu z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Użytkowników,

  4. naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa powszechnie obowiązującego podczas lub w związku z korzystaniem z Aplikacji,

  5. naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich (osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).

  6. naruszenia warunków korzystania z Oprogramowania określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 

§ 8. REKLAMACJA.

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że Usługa nie funkcjonuje prawidłowo, w szczególności brak możliwości zarejestrowania Konta lub aktywacji status, możliwe jest złożenie reklamacji.

 1. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, opis i data stwierdzenia wadliwego działania Usługi oraz wskazanie, czego domaga się Użytkownik.

 2. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej lub pisemnie na adres Organizatora.

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 4. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Użytkownika w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Użytkownika.

 

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

 1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Użytkowników.

 1. Organizator jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 3. Użytkownik oświadcza, że dane osobowe są jego lub zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a Organizator oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług.

 4. Organizator zobowiązuje się stosować środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych i prowadzić dokumentację opisującą sposób ich przetwarzania.

 5. Organizator nie jest uprawniony do udostępniania danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem organu administracji publicznej potwierdzającego status Użytkownika.

 6. W razie stwierdzenia naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić to Użytkownikowi, z uwzględnieniem przepisów art. 33 RODO.

 7. W przypadku rozwiązania Umowy, Organizator zobowiązany jest do usunięcia danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika do systemów informatycznych Sprzedawcy.

 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym będzie informował w Aplikacji lub Serwisie.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń, czasowego zawieszania, a w ostateczności usuwania Kont Użytkowników, którzy mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem łamią postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudniają korzystanie innym podmiotom lub naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 26 czerwca 2022 r.


 

Zainteresowany kartą dla swojego miasta?

Obsługa klienta

obsługa klienta

Klaudia Kowalczyk
+48 660 639 814
kontakt@miejskakarta.pl

biuro sprzedaży


ul. Malików 150d
25-639 Kielce

Napisz do nas!

Numer telefonu musi zawierać dokładnie 9 cyfr
Upewnij się, że adres email ma poprawny format