miejskakarta.pl


Projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”

Działanie nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Tytuł projektu: „WIRTUALNA KARTA KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO – KARTA KOF”

Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 1.036.440,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.002.400,00 zł

Dofinansowanie: 848.331,12 zł

Termin realizacji: 01.10.2020 – 01.10.2022

Przedmiotem projektu jest stworzenie i wdrożenie systemu wraz z aplikacją mobilną – Wirtualna Karta Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego – Karta KOF opartego na funkcjonalności ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu. Planowany do wdrożenia projekt dotyczy tworzenia usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego. Ponadto realizuje cele publiczne oraz zwiększa dostępność treści i usług zgodnie ze standardami WCAG 2.1. W ramach przygotowania strony internetowej oraz aplikacji mobilnej projektu zaplanowano przedstawienie treści z uwzględnieniem standardu WCAG 2.1. na poziomie AA, aby dostosować stronę do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym ograniczając wykluczenie cyfrowe. Projekt rozwija e-usługi publiczne poprzez: rozszerzenie funkcji e-usług oferowanych przez administrację ; integrację e-usług publicznych pochodzących z różnych instytucji i jednostek sektora publicznego; łączenie e-usług publicznych z e-usługami komercyjnymi. Karta KOF to pierwsza w regionie aplikacja, która umożliwia przedstawienie odpowiednio stargetowanej grupie docelowej spersonalizowanej oferty danego przedsiębiorcy biorąc pod uwagę korzyści dla społeczności lokalnej. To pierwsza aplikacja, która stanowić będzie platformę wymiany danych i informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.